Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Martin Šandor, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 27. 12. 2023 do 14. 01. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor (.pdf)

PF 2024

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,
v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku nech sa darí.
Krásne Vianoce!

praje

starosta obce Dvorníky
a kolektív pracovníkov

Úradné hodiny Obecného úradu Dvorníky – Vianoce 2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2023 až 05.01.2024 bude pre verejnosť zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Úradné hodiny pre verejnosť budú podľa aktuálneho harmonogramu od 08.01.2024.

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 15.11.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027 – úplné znenie (.pdf)

Zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť:

 • Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
 • Obec Vozokany, Hlavná 57, Vozokany, Galanta
 • Obec Vinohrady nad Váhom, Vinohrady nad Váhom 355, Vinohrady nad Váhom
 • Obec Veľký Grob, Veľký Grob 272, 925 27 Veľký Grob
 • Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, Veľké Úľany, Galanta
 • Obec Veľká Mača, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača
 • Obec Váhovce, Váhovce 329, 925 62 Váhovce
 • Obec Abrahám, Abrahám 0/52, Galanta
 • Obec Čierna Voda, Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda
 • Obec Čierny Brod, Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod
 • Obec Dolná Streda, Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda
 • Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02 Dolné Saliby
 • Obec Dolný Chotár, Dolný Chotár 45, 925 41 Dolný Chotár
 • Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta
 • Obec Gáň, Gáň 27, Gáň, Galanta
 • Obec Horné Saliby, Horné Saliby 297, Horné Saliby
 • Obec Hoste, Hoste 93, 925 45 Hoste
 • Obec Jelka, Mierová 959/17, Jelka, Galanta
 • Zverejňovanie na CUET – Obec Jánovce, Jánovce 248, Poprad
 • Obec Košúty, Košúty 20, 925 09 Košúty
 • Obec Kajal, Kajal 20, 925 92 Kajal
 • Obec Kráľov Brod, Hlavná 4, 925 41 Kráľov Brod
 • Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
 • Obec Matúškovo, Matúškovo 138, Matúškovo, Galanta
 • Obec Mostová, Mostová 120, 925 07 Mostová
 • Obec Pata, Pata 0/103, Galanta
 • Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady
 • Obec Pusté Úľany, Hlavná 91, Pusté Úľany, Galanta
 • Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď
 • Obec Šintava, Šintava 244, Šintava
 • Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, Sládkovičovo, Galanta
 • Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, Šoporňa
 • Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo
 • Obec Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92 Topoľnica
 • Obec Trstice, Trstice 667, 925 42 Trstice

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – “IBV Pod Ráblom + TI – 1. etapa”

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181 podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona: povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

 • SO-02 Ochrana pred požiarmi – rozvod vody – hydranty
 • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
 • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
 • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
 • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom – Dvorníky + Technická infraštruktúra – I. etapa“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – “IBV Pod Ráblom + TI – 1. etapa” – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na rok 2024. Rozpočet Obce Dvorníky na rok 2024 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch dňa 15.12.2023, uznesením č. 84/7/2023.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2024 (.pdf)
Príloha k rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 15.12.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 15.12.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 32-36/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 79/7/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  32/2023 v prílohe uznesenia .
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  33/2023 v prílohe uznesenia .
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje  zmeny rozpočtu obce navrhnuté v  rozpočtovom  opatrení  č.  36/2023 v prílohe uznesenia .
 4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.35/2023 v prílohe uznesenia.
 5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.34/2023 v prílohe uznesenia.

RO 32/2023 (.pdf)
RO 33/2023 (.pdf)
RO 34/2023 (.pdf)
RO 35/2023 (.pdf)
RO 36/2023 (.pdf)

 

Úradné hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – Vianoce 2023

Spoločný obecný úrad v Leopoldove oznamuje občanom, že v dňoch 27. 12. – 29. 12. 2023 zatvorený. Úradné hodiny pre verejnosť budú dňa 03.01.2024.

Farské oznamy od 17. do 24. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 24. decembra 2023.

Čítať ďalej