Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč, Natália Vallová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky, Natália Vallová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 15. 11. 2023 do 02. 12. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč, Natália Vallová (.pdf)

 

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11. odst. 2 písm. h) zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku

a) Predmet:

 • Predávajúci je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosti – pozemku registra KNC parc. č. 4657 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaného na  liste vlastníctva č. 3942.

b) Spôsob:

 • Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú
 • h) ak prevod majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov – elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy,

c) Cena:

 • predajná cena pozemku je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 50/2023 zo dňa 02. 11. 2023 na 22,66 €/m², celková predajná cena pozemku je vo výške 1.070,00 €.

d) Kupujúci:

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, Zastúpená: Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, IČO: 36 361 518, IČ DPH: SK2022189048, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657 (.pdf)

 

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

 • odpredaj parcely č. 535/29 zastavaná plocha vo výmere 29 m² a parcely č. 535/30 zastavaná plocha vo výmere 16 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky.

b) Spôsob:

 • v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10.

c) Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 251/2023 vo výške 594,90 €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci,
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
 2. presné vymedzenie pozemku, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov),
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 29. 11. 2023 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. č. 535/29 a 535/30 neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 30. 11. 2023,
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky,
 • bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.11.2023. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 29. – 31/2023.
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024.
 8. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. CKN 4657 pre Západoslovenskú Distribučnú a. s.
 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcelu č. 4654.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023 (.pdf(
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023 (.pdf)

 

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) schvaľuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky – úplné znenie (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 13.11.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 13.11.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 29-31 /2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 70/6/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  29/2023 v prílohe uznesenia .
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje  zmeny rozpočtu obce navrhnuté v  rozpočtovom  opatrení  č.  30/2023 v prílohe uznesenia .
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.31/2023 v prílohe uznesenia.

RO 29/2023 (.pdf)
RO 30/2023 (.pdf)
RO 31/2023 (.pdf)