Verejná vyhláška – stavebné konanie – UNICO Building SK s.r.o.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2 , 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181, podal dňa 05.06.2023 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

  • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
  • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
  • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
  • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Simona Šubertová, Šimon Gejza Šubert, Alžbetka Vetríková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 15.11.2023 trvalý pobyt občana: Šimon Gejza Šubert, narodený 31.07.2009, Simona Šubertová, narodená 13.04.1988, Alžbetka Vetríková, narodená 25.02.2020. Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Simona Šubertová, Šimon Gejza Šubert, Alžbetka Vetríková (.pdf)