VZN č. 1/2022 ktorým sa ruší VZN č. 3/1992

Obec Dvorníky v súlade s § 4 ods. 1 , § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa v k.ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.

VZN č. 1/2022 ktorým sa ruší VZN č. 3/1992 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Ján Volko, Ivan Macek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Ján Volko, 920 56 Dvorníky, Ivan Macek, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 09. 09. 2022 do 26. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ján Volko, Ivan Macek (.pdf)

 

Obchodná verejná súťaž – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje zámer a vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS) podľa § 9a ods.1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky.

OVS – Vyhlásenie a Podmienky – Prenájom rozhlasovej siete – úplné znenie (.pdf)
Príloha – Záväzný návrh (.docx)

Verejná vyhláška – oznámenie o uložení písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, nar. 29.08.1989, trvale bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky

Písomnosť č. 23874/76/2022 je uložená na Mestskom úrade v Seredi.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 08. 09. 2022 do 25. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 07. 09. 2022 do 24. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Kosík, Helena Novotná

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Michal Kosík, 920 56 Dvorníky, Helena Novotná, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 06. 09. 2022 do 23. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Kosík, Helena Novotná (.pdf)

 

Schválenie vykonania projektu JPÚ, lokalita Pod Ráblom

Obec Dvorníky zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Pod Ráblom (.pdf)
Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Pod Ráblom – príloha (.pdf)

Farské oznamy od 5. do 11. septembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. septembra 2022.

Čítať ďalej