web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.04.2021

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 21.04.2021 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3/2021.
 5. Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Dvorníky.
 6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021 do 21. 04. 2021.
 7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022.
 8. Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana, Dvorníky 1.
 9. Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Materiály k zasadnutiu:

RO 1/2021 (.pdf)
Príloha k RO1/2021 – Príjmy (.pdf)
Príloha k RO1/2021 – výdavky (.pdf)

RO 2/2021 (.pdf)
Príloha k RO 2/2021 – Príjmy (.pdf)
Príloha k RO 2/2021 – Výdavky (.pdf)

RO 3/2021 (.pdf)
Príloha k RO 3/2021 – Výdavky (.pdf)

Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)

Správa HK o kontrolnej činnosti za obobie od 25.02.2021 do 21.04.2021 (.pdf)

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022 – návrh aktualizácie (.pdf)

Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana (.pdf)

Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23 (.pdf)

Žiadosť – František Honíšek (.pdf)
Žiadosť – František Šipkovský (.pdf)

Verejná vyhláška – Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, spracované firmou VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Verejná vyhláška – Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie vyhlášky (.pdf)
Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)

Výsledky skríningového testovania v obci Dvorníky – 10.04.2021

V sobotu 10. apríla 2021 sa v obci Dvorníky uskutočnilo jedenáste kolo skríningového testovania. Počas dňa bolo urobených 508 testov, pozitívny výsledok mal 1 test.

Ďakujeme nášmu odberovému tímu za všetky vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa do mobilného odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišli otestovať. O vývoji situácie, protipandemických opatrení a ďalšom testovaní Vás budeme informovať.

Skríningové testovanie v obci Dvorníky – 10.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 10. apríla 2021 sa v našej obci uskutoční jedenáste kolo skríningového testovania. 

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť v respirátore FFP2.
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky – 07.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že do odvolania bude obecný úrad zatvorený. V prípade potreby kontaktujte starostu alebo zamestnancov obecného úradu telefonicky alebo emailom:

Maroš Nemček – starosta obce
tel.: 033/744 22 23
e-mail: starosta@dvorniky.sk

Martina Podkopčanová – podateľňa, matrika, evidencia obyvateľov, poplatky – vodné
tel.: 033/732 01 49
e-mail: martina.podkopcanova@dvorniky.sk

Hedviga Kadlecová – pokladňa, dane a poplatky
tel.: 033/744 22 26
e-mail: hedviga.kadlecova@dvorniky.sk

Iveta Polievková – mzdy, kanalizácia, SIPO – vodné, stočné
Mobil: 0901 720 154
e-mail: iveta.polievkova@dvorniky.sk

Stránkové dni obecného úradu počas núdzového stavu:

Pondelok: 9.00 – 11.00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 9.00 – 11.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 9.00 – 11.00

Vstup je možný len s potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Asistované sčítanie obyvateľov – #SODB2021

Obmedzenie dodávok pitnej vody v obci Dvorníky – Jún 2021

Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce, z dôvodu problémov s dodávkou pitnej vody vo vyššie položených častiach obce, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu prosí občanov, aby s pitnou vodou nakladali šetrne a počas trvajúcich vyšších teplôt nepoužívali pitnú vodu na: Napúšťanie bazénov, Polievanie záhrad a trávnikov, Umývanie dopravných prostriedkov, A na iné účely pre ktoré nie je použitie […]

Farské oznamy od 14. do 20. júna 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. júna 2021.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad

Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené