web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Pozvánka na Vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom 2023

Obec Dvorníky v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dvorníkoch a Rodičovským združením pri Základnej škole s Materskou školou Dvorníky Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 9. decembra 2023 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

 • Od 12:00 do 15:00 – súťaž vo varení kapustnice
 • Od 15:00 – otvorenie vianočných trhov a stánkov s ponukou výrobkov detí a rodičov zo ZŠ s MŠ
 • Od 15:30 – kultúrnospoločenské vystúpenia detí zo ZŠ s MŠ Dvorníky a JDS Dvorníky
 • Od 17:00 – stretnutie s Mikulášom

Počas celého popoludnia bude pre Vás pripravené bohaté občerstvenie. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Úradné hodiny Obecného úradu Dvorníky – 22. – 24.11.2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že v dňoch 22. – 24. novembra 2023 bude zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11. odst. 2 písm. h) zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku

a) Predmet:

 • Predávajúci je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosti – pozemku registra KNC parc. č. 4657 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaného na  liste vlastníctva č. 3942.

b) Spôsob:

 • Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú
 • h) ak prevod majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov – elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy,

c) Cena:

 • predajná cena pozemku je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 50/2023 zo dňa 02. 11. 2023 na 22,66 €/m², celková predajná cena pozemku je vo výške 1.070,00 €.

d) Kupujúci:

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, Zastúpená: Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, IČO: 36 361 518, IČ DPH: SK2022189048, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657 (.pdf)

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

 • odpredaj parcely č. 535/29 zastavaná plocha vo výmere 29 m² a parcely č. 535/30 zastavaná plocha vo výmere 16 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky.

b) Spôsob:

 • v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10.

c) Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 251/2023 vo výške 594,90 €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci,
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
 2. presné vymedzenie pozemku, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov),
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 29. 11. 2023 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. č. 535/29 a 535/30 neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 30. 11. 2023,
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky,
 • bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. novembra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 29. – 31/2023.
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024.
 8. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. CKN 4657 pre Západoslovenskú Distribučnú a. s.
 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcelu č. 4654.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

Materiály k zasadnutiu OZ:

Bod 05: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom (.docx)
Bod 06: RO 29/2023 (.doc), RO 30/2023 (.doc), RO 31/2023 (.doc)
Bod 07:
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – Farský úrad Dvorníky (.pdf), Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – ZO JDS (.pdf)
Bod 08: Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 09: Kúpna zmluva – prevzatie záväzku (.doc), Zmluva – vecné bremeno (.doc), Geometrický plán 1 (.pdf), Geometrický plán 2 (.pdf), Geometrický plán 3 (.pdf), Súpis dotknutých pozemkov – NN (.xlsx), Súpis dotknutých pozemkov – VN (.xlsx), Západoslovenská distribučná, a.s. – Plnomocenstvo (.pdf)
Bod 10: Žiadosť – kúpa parcely – ZDIS, a.s. (.pdf), Žiadosť – vecné bremeno ZDIS a.s. (.pdf)
Bod 11:
Zmena ÚP – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf), Zmena ÚP – Ĺuboš Pecho (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 29.02.2024

Vedúca pošty Dvorníky oznamuje, že zajtra 29.2.2024 bude po celý deň pošta v našej obci z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Farské oznamy od 25. februára do 3. marca 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. februára do 3. marca 2024.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 170,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad