web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na starostu obce

Obec Dvorníky uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Daniela Ambrušová, 58 r., ekonómka, SMER – sociálna demokracia
 2. Maroš Nemeček, 54 r., starosta, nezávislý kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na starostu obce (.pdf)

Pozvánka na Výstavu ovocia, zeleniny, húb a ručných prác 2022

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dvorníky Vás pozýva na tradičnú Výstavu ovocia, zeleniny, húb a výstavu ručných prác, ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25. septembra 2022 v Kultúrnom dome Dvorníky v čase od 13:00 do 19:00 hod.

Exponáty (ovocie a zeleninu) treba priniesť do Kultúrneho domu Dvorníky vo štvrtok a piatok 22. a 23. septembra 2022 od 9:00 hod.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy – 2022/2023

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 14.09.2022 do 30.09.2022 je možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestovných poriadkov. Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30.09.2022 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravca:

SAD Dunajská streda, a. s.

Bratislavská cesta 918/2

929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky

email: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslim 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/

email: dusikova@skand.sk, bus@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslim 206

na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10

917 01  Trnava

email: dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2023.

Oznámenie o pripomienkovaní nových cestovných poriadkov – úplné znenie (.pdf)

Cestovné poriadky: 203401, 203402, 203403, 203405, 203406, 203407, 203408, 203409, 203410, 203412, 203413, 203414, 203415, 204401, 204412, 204421, 204423

Pozvánka na Hodový program 2022

Obec Dvorníky v spolupráci s DHZ Dvorníky Vás srdečne pozývajú na hodový program 2022:

Piatok 16.09.2022:

 • od 18:00 – DH Krojovanka
 • od 21:00 – DJ Tóno & Tomáš

Sobota 17.09.2022:

 • od 20:00 – Hudobná skupina Quatro

Zábava sa uskutoční v záhrade Kultúrneho domu v Dvorníkoch a v prípade nepriaznivého počasia sa presunie do priestorov Kultúrneho domu Dvorníky. Pripravené je bohaté občerstvenie (cigánska pečienka, guláš, alko a nealko).

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Dvorníky.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.09.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 07.09.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 23. 06. 2022 do 07.09.2022.
 6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2021.
 7. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke.
 8. Monitorovacia správa k 30. 06. 2022.
 9. Rozpočtové opatrenia 15, 16, 17, 18, 19/2022.
 10. Dofinancovanie ZŠ s MŠ.
 11. Návrh VZN č. 1/2022, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.
 12. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni.
 13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Dvorníky a zriadenie komisie na vyhodnotenie OVS.
 14. Prezentácia zámeru SPP – veterný park Dvorníky.
 15. Petícia za odstránenie nežiadúceho stavu povrchu štátnej cesty 507 v obci Dvorníky.
 16. Žiadosti o odpredaj pozemkov.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod č. 06: Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 (.pdf)
Bod č.
07: Správa audítora – IUZ 2021 (.pdf), Správa audítora – KUZ 2021 (.pdf), Návrh uznesenia – Správy audítora (.docx)
Bod č. 08:
Monitorovacia správa k 30.06.2022 (.pdf)
Bod č. 09:
RO 15/2022 (.doc), Príloha RO 15/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 15/2022 – Výdavky (.pdf), RO 16/2022 (.doc), Príloha RO 16/2022 – Výdavky (.pdf), RO 17/2022 (.doc), Príloha RO 17/2022 – Príjmy (.pdf), RO Dvorníky 18/2022 (.doc), RO Dvorníky 19/2022 (.doc)
Bod č. 10:
Žiadosť o dofinancovanie – Energie a Originálne kompetencie (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie – osobné náklady (.pdf), Žiadosť o dofinancovanie ŠKD (.pdf), RO 20/2022 (.doc)
Bod č. 11:
Zrušenie VZN č. 3/1992 (.docx),
Bod č. 12:
Návrh VZN č. 2/2022 (.docx)
Bod č. 13: Podmienky obchodnej verejnej súťaže – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému (.docx)
Bod č. 14:
Zámer – veterný park Dvorníky (.docx)
Bod č. 15: Petícia za odstránenie nežiaduceho stavu povrchu štátnej cesty 507 (.docx), Riešenie stavebno-technického stavu cesty II/507 (.pdf)
Bod č. 16: Návrh uznesenia – žiadosti o odpredaj pozemkov (.docx)
Bod č. 17: Ľuboš Kubišta – žiadosť o zriadenie vecného bremena (.pdf)

Nahlasovanie stavu vodomeru – október 2022

Obec Dvorníky prosí občanov, aby nahlasovali stav svojich vodomerov prostredníctvom internetovej stránky www.dvorniky.sk/vodomer/, kde vypíšete formulár s údajmi a priložíte fotku celého vodomera. Porosíme Vás o nahlásenie údajov najneskôr do 20. októbra 2022. Odosielateľ formulára čestne prehlasuje, že údaje uvedené vo formulári sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnostiam. Po nahlásení stavu, budú občanom v mesiaci november doručené faktúry. Pre občanov, […]

Farské oznamy od 28. novembra do 4. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. novembra do 4. decembra 2022.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad