web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Vysielanie programu Rande s Heligonicou

Dnes o 22:15 bude na televíznej stanici Šláger originál odvysielaný záznam z nakrúcania relácie Rande s Heligonicou, ktorá sa nakrúcala v našom Kultúrnom dome dňa 24. apríla 2022.

Pozvánka na Ochutnávku vín 2023

Obec Dvorníky Vás srdečne pozýva na 21. ročník Ochutnávky vín, ktorá sa bude konať v sobotu 25. marca 2023 od 17:00 v Kultúrnom dome Dvorníky.

Zber vzoriek bude prebiehať od 6. do 14. marca 2023. Jedna vzorka – 3 fľaše 0,75l . Bližšie informácie na telefónnych číslach: 0944 363 986, 0905 351 767, 0903 700 957.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022

Daňový úrad Trnava oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2022 bude zabezpečovať dňa  29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023 od 08:00 h  do  16:00 h okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Piešťany) aj na adrese: Mestský úrad Hlohovec, ul. M. R. Štefánika 1, Hlohovec (priestory klientskeho referátu na prízemí.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.03.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 06. marca 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 15. 12. 2022 do 06. 03. 2023.
 6. Súhrnná správa za rok 2022.
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 8. Štatút ekonomickej komisie.
 9. Rozpočtové opatrenia 29, 30, 31, 32, 33, 34/2022.
 10. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3, 4, 5, 6/2023.
 11. Prenájom priestorov zubnej ambulancie v Dvorníkoch.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1818/126 – Gubáň.
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc č. 1818/126 – Spáčil.
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/35 – Truchan.
 15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 – R. Bihariová.
 16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 535/1 – Šipkovský.
 17. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 535/1 – Bohovič.
 18. Žiadosť o nájom časti pozemku parc. č. 537/1 – Packeta.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o kontrolnej činnosti 15.12.2023 – 06.03.2023 (.docx)
Bod 06:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 (.pdf), Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 – košieľka k správe (.docx)
Bod 07:
1. Dvorníky uznesenie spôsob a zámer prevodu vlast. -predaj DHOZ BOJNANSKÝ (.docx), 2. Dvorníky na zverejnenie_Zámer -predaj DHOZ BOJNANSKÝ (.docx), Zrušujúce uznesenie – Bojnanský (.docx), List – Bojnanský (.pdf)
Bod 08:
Štatút ekonomickej komisie (.doc)
Bod 09:
RO 29/2022 (.doc), RO 30/2022 (.doc), RO 31/2022 (.doc), RO 32/2022 (.doc), RO 33/2022 (.doc), RO 34/2022 (.doc)
Bod 10:
 RO 1/2023 referendum (.doc), Priloha RO 1/2023 – Príjmy (.pdf), Priloha RO 1/2023 – Výdavky (.pdf), RO 2/2023 (.doc), RO 3/2023 (.pdf), RO 4/2023 (.doc)RO 5/2023 (.doc), RO 6/2023 (.doc)
Bod 11: List – EuroDent (.pdf), List – MUDr. Mašánová (.pdf), Žiadosť o prenájom priestorov Zubnej ambulancie (.docx)
Bod 12:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gubáň Ivan (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gubáň Ivan (.docx)
Bod 13:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spáčil (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spáčil (.docx)
Bod 14:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Truchan (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Truchan (.docx)
Bod 15:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Biháriová (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Biháriová (.docx)
Bod 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Šipkovský a manž. (.docx), Žiadosť – František Šipkovský a manž. (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – František šipkovský 2023 (.pdf)
Bod 17: Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič (.docx), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič 2023 (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič (.pdf)
Bod 18:
 Materiál na rokovanie – Packeta (.docx), Žiadosť o prenájom pozemku – Packeta (.pdf)
Bod 19: Žiadosť o schválenie otváracích hodín Glam Cake s.r.o. (.docx), List Glam Cake s.r.o. (.pdf)

SODB 2021 – sprístupnenie dát v produkte “Moja obec”

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že od 1. februára 2023 sprístupnil v rámci výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 produkt “Moja obec”. Tento produkt ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, návštevníkov a ľudí, ktorí sa o danú obec zaujímajú. Údaje o obci je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstranu.

Údaje za obec Dvorníky nájdete na odkaze: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0213507024

Vysielanie programu Rande s Heligonicou – 2. časť

Dnes o 21:40 bude na televíznej stanici TV Šláger odvysielaná 2. časť záznamu z nakrúcania relácie Rande s Heligonicou, ktorá sa natáčala v priestoroch nášho Kultúrneho domu natáčala 24. apríla 2022.

Farské oznamy od 27. marca do 2. apríla 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. marca do 2. apríla 2023.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad