web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – ekonóm – účtovník

Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 v súlade s ust. § 6 odst. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Dvorníkoch na pozíciu EKONÓM – ÚČTOVNÍK.

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
 • spracovanie účtovnej uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • konsolidovaná účtovná závierka
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
 • spolupráca s auditorom
 • rozpočtové hospodárenie obce
 • záverečný účet obce
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Podmienky účasti na výberovom konaní:

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie  alebo vysokoškolské vzdelanie
 • prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
 • znalosť zákonov: o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí, o finančnej kontrole a audite
 • užívateľské ovládanie PC a účtovného programu KEO
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • samostatnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis uchádzača
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

Predpokladaný nástup: od 01. februára 2019, prípadne podľa dohody.

Pracovný pomer na dobu neurčitú.

Platové zaradenie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe písomnej pozvánky.

Obec Dvorníky si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 15. januára 2019 do 15.00 hodín v uzatvorenej obálke s označením  „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Dvorníky, Obecný úrad  Dvorníky, 920 56 Dvorníky č. 428. Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu. Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybratým uchádzačom písomne.

Ďalšie informácie: Maroš Nemeček, starosta obce (e-mail: maros.nemecek@dvorniky.sk)

PF 2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2019 praje starosta obce a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.

Pozvánka na Rozlúčku so starým rokom 2018

Obec Dvorníky Vás pozýva na Rozlúčku so starým rokom 2018, ktorá sa uskutoční 31. decembra 2018 od 19:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Pripravené sú:

 • ohňostroj
 • hudba
 • občerstvenie
 • varené víno
 • a veľa dobrej zábavy!

Výzva na predkladanie ponúk – nákup športovej výbavy

Športový klub Dvorníky (920 56, Dvorníky, IČO: 18 047 840, kontaktná osoba: Kamil Boženík, 0904 144 804, e-mail: kamilbozenik1@gmail.com) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku “nákup športovej výbavy”. Lehota na predkladanie ponúk je do 28.12.2018 do 12:00. Predpokladaná hodnota zákazky je 2140 EUR. Ponuky je možné posielať elektronicky na uvedený kontaktný mail alebo poštou na adresu Športového klubu Dvorníky s označením “ponuka VO 2018 – športová výbava”. Termín otvárania ponúk je 28.12.2018 o 13:00.

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku “nákup športovej výbavy” – kompletné znenie a podmienky (.pdf)

Pozvánka na Vianočné trhy 2018

Obec Dvorníky Vás pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 15. decembra 2018 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

 • od 13:00 – tradičné vianočné trhy
 • od 15:00 – vystúpenie detí materskej a základnej školy Dvorníky a vianočné pásom ZO JDS Dvorníky
 • od 16:30 – vianočné vystúpenie JADRANKY

Vianočnú atmosféru bude spríjemňovať DJ Tomáš.

Prosíme gazdinky, aby priniesli vianočné pečivo, ktoré budú anjelici ponúkať návštevníkom.

Občerstvenie: cigánska pečienka, vianočná kapustnica, vianočný punč, varené víno, alko a nealko nápoje.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce Dvorníky.

Farské oznamy od 14. do 20. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. januára 2019.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Copyright © Obec Dvorníky - Všetky práva vyhradené