web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

 • odpredaj parcely č. 535/29 zastavaná plocha vo výmere 29 m² a parcely č. 535/30 zastavaná plocha vo výmere 16 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky.

b) Spôsob:

 • v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10.

c) Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 251/2023 vo výške 594,90 €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu,
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci,
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
 2. presné vymedzenie pozemku, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov),
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu.

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 29. 11. 2023 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. č. 535/29 a 535/30 neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 30. 11. 2023,
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky,
 • bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely 525/29 a 525/30 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. novembra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 29. – 31/2023.
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024.
 8. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. CKN 4657 pre Západoslovenskú Distribučnú a. s.
 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcelu č. 4654.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

Materiály k zasadnutiu OZ:

Bod 05: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom (.docx)
Bod 06: RO 29/2023 (.doc), RO 30/2023 (.doc), RO 31/2023 (.doc)
Bod 07:
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – Farský úrad Dvorníky (.pdf), Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – ZO JDS (.pdf)
Bod 08: Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 09: Kúpna zmluva – prevzatie záväzku (.doc), Zmluva – vecné bremeno (.doc), Geometrický plán 1 (.pdf), Geometrický plán 2 (.pdf), Geometrický plán 3 (.pdf), Súpis dotknutých pozemkov – NN (.xlsx), Súpis dotknutých pozemkov – VN (.xlsx), Západoslovenská distribučná, a.s. – Plnomocenstvo (.pdf)
Bod 10: Žiadosť – kúpa parcely – ZDIS, a.s. (.pdf), Žiadosť – vecné bremeno ZDIS a.s. (.pdf)
Bod 11:
Zmena ÚP – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf), Zmena ÚP – Ĺuboš Pecho (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.10.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 30. októbra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce.
 6. VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dvorníky.
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 8. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti.
 9. Rozpočtové opatrenia č. 21. – 28/2023.
 10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 06. 2023 do 30. 10. 2023.
 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023.
 12. Schválenia odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m².
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 14. Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
 15. Voľba prisediaceho pre Okresný súd Trnava.
 16. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy.
 17. Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD.
 18. Žiadosť o schválenie zámeru výstavby anténového stožiaru.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce (.docx)
Bod 06: VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dvorníky (.docx)
Bod 07:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky (.docx)
Bod 08:
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti (.docx)
Bod 09:
RO 21/2023 (.doc), RO 22/2023 (.doc), RO 23/2023 (.doc), RO 24/2023 (.doc), RO 25/2023 (.doc), RO 26/2023 (.doc), RO 27/2023 (.doc), RO 28/2023(.doc) 
Bod 10:
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 06. 2023 do 30. 10. 2023 (.docx)
Bod 11:
Sprievodný list (.pdf), Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023 (.pdf)
Bod 12:
Schválenia odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m² (.docx)
Bod 13:
Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 14:
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 15:
Okresný súd Trnava – Návrh na uznesenie, Voľba prísediacich – Okresný súd Trnava – vyjadrenie (.pdf)
Bod 16:
Delegovanie zástupcu obce do Rady školy (.docx)
Bod 17: Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD (.pdf), Návrh na uznesenie – odpustenie poplatku za prenájom KD (.docx)
Bod 18: Žiadosť o schválenie zámeru výstavby anténového stožiaru (.pdf)
Bod 19: Zmeny a doplnky Územného plánu (.pdf), Žiadosť o platbu (.pdf), Žiadosť o zmenu územného plánu – IBV Pecho (.pdf), Urbanisticko-architektonická štúdia IBV Pecho (.pdf), Žiadosť o finančné príspevky – Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dvorníky (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 10.11.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.11.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 15:30:00 hod.: DVORNÍKY č. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 272/OP, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291/OP, 292, 292/VE, 293, 294, 295/-, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 309/OP, 309/VE, 310, 310/VE, 352/VE, 378, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/PD, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 468/VZ, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/VE, 478, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 529/VE, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 737, 739, 739/VE, 746, 834, 834/VE, 870, 871, 874.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Video: Výstava ovocia, zeleniny a húb 2023

Pozrite si krátke video z 19. ročníka Výstavy ovocia a zeleniny a 10. Výstavy húb v obci Dvorníky, ktorá sa konala v dňoch 23. a 24. septembra 2023 v Kultúrnom dome Dvorníky. Súčasťou výstavy bola aj expozícia dobových predmetov s názvom “Gazdovský dvor”. Výstavu predstavujú členovia JDS Dvorníky Marta Hrotková a Juraj Bojnanský.

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 03. a 05.10.2023

Vedúca Poštového úradu Dvorníky oznamuje občanom, že v utorok 3.10. a vo štvrtok 5.10. bude pošta v obci Dvorníky po celý deň zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 3. decembra 2023.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad