Návrh VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 05. 12. 2019 (vrátane).

Návrh – VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 1. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

Výkon kontrolnej činnosť na I. polrok 2020

  • Kontrola inventarizácie pohľadávok obce Dvorníky, vykonanej na základe inventarizácie k 31.12.2019 ako súčasť ročnej účtovnej závierky za rok 2019 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
  • Kontrola účtovných dokladov hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019.
  • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019.
  • Overenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2019 a vypracovanie odborného stanoviska kontrolórky obce k Záverečnému ú č t u Obce Dvorníky za rok 2019.

Ostatné kontroly v I. polroku 2020:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch.
  • Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v I. polroku 2020:

  1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  2. Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
  3. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly obce.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky pre roky 2020 – 2022

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce pre roky 2020 – 2022.

Návrh rozpočtu – Návrh príjmov obce Dvorníky pre roky 2020 – 2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Návrh výdavkov obce Dvorníky pre roky 2020_2022(.pdf)

Návrh rozpočtu – Bežné príjmy ZŠ s MŠ na roky 2020-2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Základná škola pre roky 2020 – 2022 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu – Materská škola – výdavky na roky  2020-2022(.pdf)

Návrh rozpočtu – Školská jedáleň pre roky 2020-2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Športový klub Dvorníky pre roky 2020-2022 (.pdf)

 

 

Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky (.pdf)

Interná smernica 2/2019 upravujúca spôsob ukladania odpadu na zbernom dvore

Obec Dvorníky zverejňuje Internú smernicu 2/2019, ktorá upravuje spôsob ukladania drobného stavebného odpadu,  objemového nadrozmerného a zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu  na zbernom mieste v Obci Dvorníky.

Interná smernica 2/2019 o spôsobe ukladania odpadu na zbernom dvore Dvorníky (.pdf)

Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 8/2019 o miestom poplatku za rozvoj (.pdf)

Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Dvorníky č.4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení (.pdf)

 

Pozvánka na 47. Rodičovský ples

Rada rodičov pri Základnej škole a Materskej škole Dvorníky Vás pozýva na 47. Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční 18. januára 2020 v Kultúrnom dome Dvorníky so začiatkom o 19:30.

O zábavu sa postará hudobná skupina Gin-Tonic. Vstupné je 25€/osoba (v cene: 2x večera, víno, nealko, pagáčiky a koláčiky). Súčasťou plesu bude bohatá tombola.

Vašou účasťou podporíte našu školu. Výťažok z plesu a bufetu bude použitý na skvalitnenie vzdelávania našich detí. Ďakujeme!

Objednávky vstupeniek: Zuzana Horváthová, 0915 110 930

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na stránke obce Dvorníky.

Pozvánka na Posvätenie Adventného venca 2019

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na posvätenie Adventného venca, slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece a rozsvietenie vianočnej výzdoby, ktoré sa uskutoční 01. decembra 2019 o 16:00 v obci Dvorníky pri pomníku.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na stránke obce Dvorníky.