Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.03.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 06. marca 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 15. 12. 2022 do 06. 03. 2023.
 6. Súhrnná správa za rok 2022.
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 8. Štatút ekonomickej komisie.
 9. Rozpočtové opatrenia 29, 30, 31, 32, 33, 34/2022.
 10. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3, 4, 5, 6/2023.
 11. Prenájom priestorov zubnej ambulancie v Dvorníkoch.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1818/126 – Gubáň.
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc č. 1818/126 – Spáčil.
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/35 – Truchan.
 15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 – R. Bihariová.
 16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 535/1 – Šipkovský.
 17. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 535/1 – Bohovič.
 18. Žiadosť o nájom časti pozemku parc. č. 537/1 – Packeta.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o kontrolnej činnosti 15.12.2023 – 06.03.2023 (.docx)
Bod 06:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 (.pdf), Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 – košieľka k správe (.docx)
Bod 07:
1. Dvorníky uznesenie spôsob a zámer prevodu vlast. -predaj DHOZ BOJNANSKÝ (.docx), 2. Dvorníky na zverejnenie_Zámer -predaj DHOZ BOJNANSKÝ (.docx), Zrušujúce uznesenie – Bojnanský (.docx), List – Bojnanský (.pdf)
Bod 08:
Štatút ekonomickej komisie (.doc)
Bod 09:
RO 29/2022 (.doc), RO 30/2022 (.doc), RO 31/2022 (.doc), RO 32/2022 (.doc), RO 33/2022 (.doc), RO 34/2022 (.doc)
Bod 10:
 RO 1/2023 referendum (.doc), Priloha RO 1/2023 – Príjmy (.pdf), Priloha RO 1/2023 – Výdavky (.pdf), RO 2/2023 (.doc), RO 3/2023 (.pdf), RO 4/2023 (.doc)RO 5/2023 (.doc), RO 6/2023 (.doc)
Bod 11: List – EuroDent (.pdf), List – MUDr. Mašánová (.pdf), Žiadosť o prenájom priestorov Zubnej ambulancie (.docx)
Bod 12:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gubáň Ivan (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gubáň Ivan (.docx)
Bod 13:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spáčil (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spáčil (.docx)
Bod 14:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Truchan (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Truchan (.docx)
Bod 15:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Biháriová (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Biháriová (.docx)
Bod 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Šipkovský a manž. (.docx), Žiadosť – František Šipkovský a manž. (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – František šipkovský 2023 (.pdf)
Bod 17: Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič (.docx), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič 2023 (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič (.pdf)
Bod 18:
 Materiál na rokovanie – Packeta (.docx), Žiadosť o prenájom pozemku – Packeta (.pdf)
Bod 19: Žiadosť o schválenie otváracích hodín Glam Cake s.r.o. (.docx), List Glam Cake s.r.o. (.pdf)