Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 15.12.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta Obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční: 15. decembra 2023 o 16.00 hod. v KD Dvorníky Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 32 – 36/2023
 7. Tvorba peňažného fondu – účelová finančná rezerva na verejný vodovod, Tvorba peňažného fondu – účelová finančná rezerva na verejnú kanalizáciu.
 8. Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
 9. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.
 11. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.
 12. Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu, vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy a informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Dvorníky.
 13. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 535/29 o výmere 29 m² a parc. č. 535/30 o výmere 16 m² – Polaček.
 14. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 4657 o výmere 52 m² – Západoslovenská distribučná, a. s.
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024.
 16. Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu.
 17. Harmonogram zasadnutí rokovania OZ.
 18. Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Miroslav Mikulek, s. r. o.
 19. Žiadosť o platbu za odvoz a uskladnenie stavebnej sute.
 20. Žiadosť o zmenu územného plánu – Ľuboš Pecho.
 21. Rôzne.
 22. Pripomienky a návrhy poslancov.
 23. Návrh uznesenia.
 24. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023 (.docx)
Bod 06:
RO 32/2023 (.doc), RO 33/2023 (.doc), 34/2023 (.doc), RO 35/2023 (.doc), RO 36/2023 (.doc)
Bod 07:
Tvorba účelového fondu – vodovod a kanalizácia (.docx)
Bod 08:
Návrh VZN č. 4/2023 (.docx)
Bod 09:
Návrh na uznesenie – VZN č. 5/2023 (.docx)
Bod 10:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 (.docx)
Bod 11:
Návrh rozpočtu na rok 2024 (.doc), Príloha k uzneseniu – rozpočet na rok 2024 (.docx)
Bod 12:
Návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu (.docx), Pedagogicko-organizačné zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 2023/2024 (.docx), Vyhodnotenie koncepčného zámeru (.docx), Návrh na uznesenie – školský vzdelávací a výchovný program (.docx), Návrh na uznesenie – vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy (.docx), Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu (.docx)
Bod 13:
Návrh na odpredaj pozemku – p. Polaček (.docx)
Bod 14:
Návrh na odpredaj pozemku – Západoslovenská distribučná, a.s. (.docx)
Bod 17:
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva – 2024 (.docx)
Bod 18: Návrh na zmenu Územného plánu – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf)
Bod 19:
Žiadosť o platbu – odvoz sute (.pdf)
Bod 20: Opätovná žiadosť o zmenu Územného plánu – Pecho (.pdf), Urbanisticko-architektonická štúdia IBV Dvorníky – Pecho (.pdf)