Oznámenie o uložení písomnosti – Branislav Lenghart

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Branislav Lenghart, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 08. 03. 2024 do 26. 03. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Branislav Lenghart (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.03.2024

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. marca 2024 o 17.00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Rozpočtové opatrenia 2023
 6. Rozpočtové opatrenia 2024.
 7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2023 do 13. 03. 2024.
 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.
 9. Žiadosť o zaradenie prerokovania a odsúhlasenia odovzdania inžinierskych sietí a ciest výstavby IBV Dvorníky – Pod Ráblom.
 10. Žiadosť o súhlas na odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby parc. č. 1789 v k. ú. Dvorníky.
 11. Zámer na odpredaj pozemkov – Nosický.
 12. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 13. Oprava cesty na Borodoch
 14. Odkúpenie pozemku pod cestou na Borodoch.
 15. Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Mikulek.
 16. Žiadosť o zmenu územného plánu – Pecho.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k rokovaniu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: RO 37/2023 (.doc), Príloha RO 37/2023 – Výdavky (.pdf), Príloha RO 37/2023 – Príjmy (.pdf), RO 38/2023 (.doc), Príloha RO 38/2023 – Príjmy (.pdf), RO 39/2023 (.doc), Príloha RO 39/2023 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 39/2023 – Výdavky (.pdf), RO 40/2023 (.doc), RO 41/2023 (.doc), Príloha RO 41/2023 (.pdf)
Bod 06:
RO 1/2024 (.doc), Príloha RO 1/2024 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 1/2024 – Výdavky (.pdf), RO 2/2024 (.doc), Príloha RO 2/2024 – Príjmy (.pdf), RO 3/2024 (.doc), RO 4/2024 (.doc), RO 5/2024 (.doc)
Bod 07:
Správa o kontrolnej činnosti od 16.12.2023 do 13.03.2024 (.docx)
Bod 08:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 (.pdf)
Bod 09: Žiadosť UNICO Invest SK s.r.o. (.pdf), Rámcová zmluva – prevod vlastníctva k investícii (.docx)
Bod 10: Žiadosť o súhlas na odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby parc. č. 1789 v k. ú. Dvorníky (.pdf), 01 (.pdf), 02 (.pdf), 03 (.pdf), 04 (.pdf), 05 (.pdf), 06 (.pdf), 07 (.pdf), 08 (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx)
Bod 11:
Zámer obce Dvorníky na prevod nehnuteľného majetku obce (.docx), Návrh uznesenia (.docx)
Bod 13:
Žiadosť – oprava cesty Borody (.pdf)
Bod 15: Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Mikulek (.pdf)
Bod 16: Žiadosť o zmenu územného plánu – Ľuboš Pecho (.pdf)

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie okrskov a určenie volebných miestností

Obec Dvorníky zverejňuje Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024.

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli utvorené v obci Dvorníky volebné okrsky a určené volebné miestnosti nasledovne: Volebný okrsok:  č. 1, okrsok č. 1: Dvorníky súp. č. od 1 – do 876 a voliči, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt na adrese: Dvorníky.

Volebná miestnosť: Kultúrny dom Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Oznámenie o počte utvorených volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu konané 8. júna 2024 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vlasta Borošová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 04. 03. 2024 do 22. 03. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová (.pdf)á

Farské oznamy od 3. do 10. marca 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 10. marca 2024.

Čítať ďalej

Pozvánka na Degustáciu vín 2024

Obec Dvorníky Vás srdečne pozýva na 22. ročník Degustácie vín, ktorá sa bude konať v sobotu 27. apríla 2024 od 17:00 v Kultúrnom dome Dvorníky.

Odborná časť degustácie sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla 2024 o 17:00. Zber vzoriek bude prebiehať od 15. do 17. apríla 2024 v Kultúrnom dome Dvorníky. Bližšie informácie získate u organizátorov na telefónnych číslach: 0944 363 986, 0905 351 767, 0903 700 957.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Oznámenie o uložení písomnosti – Renáta Šamanová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Renáta Šamanová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 01. 03. 2024 do 19. 03. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Renáta Šamanová (.pdf)á